Nobel Energy

Davamlı inkişaf

Davamlı inkişaf məqsədləri Təhlükəsizlik Ətraf mühit İnsan resurslarına yanaşmamız İcma Etika və uyğunluq

Sənaye və ekoloji təhlükəsizlik

Sənaye və ekoloji təhlükəsizlik
 • Sənaye və ekoloji təhlükəsizlik məsələləri daxil edilmiş idarəetmə sisteminin daim təkmilləşdirilməsi;
 • Layihələrin həyata keçirilməsində uyğun ehtiyat prinsipinin tətbiqi;
 • Ətraf mühitə təsirin minimuma endirilməsi;
 • Təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə;
 • İnnovativ texnologiyalardan istifadə;
 • Ekoloji təmiz texnologiyaların tətbiqi.

Fəaliyyət göstərdiyimiz bölgələrin inkişafı

Fəaliyyət göstərdiyimiz bölgələrin inkişafı
 • Cəmiyyətin və fəaliyyət göstərdiyimiz bölgələrin inkişafına yardım;
 • Yerli təchizatçılara dəstək;
 • Təhsil və mədəniyyət proqramlarının həyata keçirilməsi.

Maraqlı tərəflərlə qarşılıqlı əlaqə

Maraqlı tərəflərlə qarşılıqlı əlaqə
 • Maraqlı tərəflərlə effektiv və şəffaf qarşılıqlı əlaqə sisteminin yaradılması;
 • Maraqlı tərəflərin bütün qruplarının hüquq və maraqlarına hörmət;
 • Maraqlı tərəflərlə dialoqun inkişaf etdirilməsi, tərəfdaşlıq münasibətləri;
 • İnformasiyanın əlçatan və şəffaf olması;
 • Maraqlı tərəflərin rəy və sorğularının hesa-batının aparılması.

İşçilər qarşısında məsuliyyət

İşçilər qarşısında məsuliyyət
 • Layiqli iş şəraitinin təmin edilməsi;
 • Bərabərliyin təmin olunması və insan hüquqlarının pozulmasına yol verilməməsi;
 • Əmək haqqının rəqabət səviyyəsinin saxlanması;
 • İşçilərin şəxsi və peşəkar inkişafına dəstək; Əməkdaşlara sosial dəstək;
 • Təhlükəsiz iş şəraitinin təmin edilməsi və əməyin mühafizəsi.

Biznesin aparılmasının etikliyi

Biznesin aparılmasının etikliyi
 • Korrupsiyaya qarşı mübarizə;
 • Yaxşı işgüzar nüfuzun təmin edilməsi;
 • Korporativ idarəetmənin səmərəliliyi və şəffaflığı;
 • Əmək və insan hüquqlarına riayət edilməsi
 • Korporativ idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi.

İqtisadi dəyərlərinin yaradılması və inkişafı

İqtisadi dəyərlərinin yaradılması və inkişafı
 • İnvestisiyaları cəlbetmə imkanlarının yaradıl-ması;
 • Maliyyə davamlığının təmin edilməsi;
 • Rəqabətə davamlılığın təmin edilməsi.